Ölçme ve Değerlendirme

Kitap Kategori: 

ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hangi düzeyde olursa olsun her çeşit eğitim çabası sonunda öğretimin öğrenen öğreten açısından ne derece başarılı olduğu hedeflenen bilgi beceri ve davranışlara ne derece ulaşabildiğinin anlaşılması için öğretimin uygun zamanlarda değerlendirilmesi bir ihtiyaçtır.

Eğitimin ulaşmayı öngördüğü amaçlardan bilgi kadar, anlayışı beceri kadar, takdir etme,  üretmek kadar, uygulama yeteneğini, başarılar kadar, davranış ve ilgilerin önemli olması ne dereceye kadar başarıldığını ortaya koymak için öğreticinin bir çok ölçme aracını kullanması gerekir. Ayrıca öğretici öğrencinin eğitim dışında yaptığı işlerin kalitesini ölçüp değerlendirmelidir.

Pratik öğretimde öğrencinin seviyesini not ile ölçüp değerlendirmekten ziyade öğrencilerin zayıf yönlerini tespit edebilmek, eğitim programlarına ve uygulanan metotların geçerliliğini ölçmek ve gerekli tedbirleri almak hedef seçilmelidir.

Bu ünitede ölçme ve değerlendirme kavramları ile bunların uygulanışı işlenmektedir.

Ölçme Ve Değerlendirmenin Tanımı ve Önemi

ÖLÇME

Bilinmeyen bir değeri kendi cinsinden birim adı verilen bir değerle mukayese eline işine ölçme denir. Ölçme işlemleri ağırlıkta Kilogram,uzunlukta Metre ile yapıldığı gibi eğitim ve öğretimde ölçme imtihanlarla yapılır.

DEĞERLENDİRME

Yapılan ölçmenin neticelerinin yorumlanması ile sonuca,hükme, kıymete ve karara varılmasına değerlendirme denir.

EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME ÇEŞİTLERİ

Değerlendirme eğitimin yapılışı zaman ve maksadına göre sınıflandırılabilir.

Ön Değerlendirme

Eğitim programının uygulanmasına başlanmadan önce yapılan değerlendirmedir. Sonucundan  yararlanılarak eğitim için kullanılacak araçların metotların tür ve özellikleri belirlenerek eğitime başlanır.

Ara Değerlendirme

Eğitim programının uygulanması esnasında işve yetiştirmeye yönelik değerlendirmelerdir. amaç öğrenme derecelerinin ölçülerek eğitimin metot ve amaçlarının uygunluğunu değerlendirmek üzere yapılır.

Son Değerlendirme

Eğitim programlarının uygulanmasından sonra yapılan değerlendirmelerdir. Eğitime tabi tutulanların program ve süresinin yeterliliğinin kontrolünün yanı sıra eğitimin amaçlarına ulaşma derecesi hakkında sonuca varılır.

İzleyerek Değerlendirme: Eğitime alınanların eğitimden sonra iş hayatında izlenerek değerlendirilmesidir.En son yapılan değerlendirme olup eğitim programlarının amacına ulaşıp ulaşmadığının aynı zamanda da sonucunun ölçülmesidir.

ÖLÇME ÇEŞİTLERİ

Fiziksel Ölçme

Belirli ve uygun ölçü birimine göre varlığın içinde ne miktarda olduğunun belirlenmesidir.Uzunluk,ağırlık ve hacim miktarlarının ölçülmesi gibi fiziki yapılan ölçmedir.

Eğitsel Ölçme

Eğitime tabi tutulan bireylerin davranışlarında oluşması gereken gelişmelerin ve değişikliklerin not sistemine göre ölçülmesidir. Bu ölçmede kullanılan amaçlar ve işlemler bakımından fiziksel ölçmeden farklıdır.

BİLGİ KONULARININ ÖLÇÜLMESİ

Eğitimde değerlendirmenin yapılabilmesi için ölçmede kullanılan amaçlara test(imtihan) adı verilir. Bilgi konularının ölçülmesinde genelde iki test çeşidinden istifade edilir.

A-SÖZLÜ TESTLER

Müzakere adı da verilen testler en eski bir değerlendirme çeşididir. Eğitimin içerisinde ve sonunda olmak üzere her an için yapılabilir. Öğrencinin bilgisinin tespiti için tertip ve tanzim ederek söz ile ifade etme kabiliyet ölçme toplum karşısında konuşabilme konuşurken fikirlerini tesirli bir şekilde ifade edebilme uygun kelime cümle ve fikirler seçebilme doğru ve uygun cümleler kurabilme ve fikirli bulma ve organize edebilme gibi yeteneklerini bizzat konuşturarak ölçmektir.Diğer tekniklere nazaran daha kolay ve pratiktir.

B-YAZILI TESTLER

Eğitim ve öğretimde en çok uygulanan ölçme araçlarındandır.Gurup ve sınıf çalışmalarında aynı şartlarda eğitime tabi tutulan öğrencilere uygulanarak ölçme daha sonra puanlama ve değerlendirme yapmaya elverişlidir. Alınan cevaplar uzun müddet saklı tutulabilir ve muhafaza edilebilir.Yazılı testleri iki guruba klasik (esse) ve objektif testler olarak ayırmak mümkündür.

1-Klasik (Esse) Testler

Sözlü test tekniğinden sonra gelen en eski bir değerlendirme metodudur. Öğrencilere önceden haber verilerek tespit edilen zamanda belirli süre içinde yine yazılı olarak cevap vermeleri istenerek yapılır. Soruların hazırlığı kolay olan bu testten 4 şekilde hazırlanmak mümkündür.

Serbest cevaplı testler: (Örnek) Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini anlatınız.

Sınırlı cevaplı testler: (Örnek) İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmet’in yanındaki hocalarının isimlerini yazınız.

Kısa cevaplı testler: (Örnek) Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi tarihini yazınız.

Kaynaklardan yararlanılarak uygulanan testler: Bu testlerde genelde problemlerde çok sayıda formül ve çizelgelerin kullanılması gerektiğinden konu ile ilgili dokümanlar serbest bırakılır.

2-Objektif Testler

Bu testlerin hazırlanması klasik testlere göre daha zor fakat uygulanması ve değerlendirmesi net ve daha kolaydır.Bu testlerde her sorunun tek bir doğru bir cevabı olacak şekilde hazırlanır.Test bir çok kişiler tarafından ayrı ayrı değerlendirilse dahi herkesin vereceği sonuç aynı olur.

Doğru ve yanlış sorularla yapılan testler: Örnek:Türkiye’nin başkenti Ankara’ dır. D □  Y □

Tamamlamalı sorularla yapılan testler: Örnek:Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u ………yılında fethetmiştir.

Çoktan seçmeli sorularla yapılan testler: Örnek:Türkiye’nin başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisidir?
a) İstanbul.         b)İzmir.           c)Ankara.           d)Bursa

Eşleştirmeli (denkleştirmeli sorularla yapılan testler):
Örnek:

1.Dizi
1-Suriye
2-Irak
3-Türkiye
4-Kıbrıs
2.Dizi
a-Ankara
b-Şam
c-Lefkoşa
d-Bağdat
1-b
2-d
3-a
4-3

BECERİ KONULARININ ÖLÇÜLMESİ

Bilgiyi iş üzerine aktaracak beceri ve davranışların kişinin iş görev başındaki davranışlarıyla;
a) Günlük öğrenci gözlenerek çalışmaları çizelge üzerine belirtilerek
b) Yapılan işlerin incelenerek kontrol edilmesi ile
c) Kazandıkları becerileri iş yapma testleri ile test edilerek ölçülür.

Bir işi yapma testleri şu şekilde hazırlanır.
1- Testin amaçları belirlenir.
2- İş analizi yapılır.
3- İş yaparken uygulanması gereken kurallar belirlenir.
4- Tutuma ilişkin beklentiler belirlenir.
5- Bitirilmiş işte aranılacak kalite belirlenir.
6- Gözleme ile ölçme şekli belirlenir.
7- Not baremi belirlenir.
8- Makine takım ve gereç hazırlanır.
9- Test için açıklama hazırlanır.
10-Gözlem planlı olarak yapılır.
11 -Ölçme sayı olarak belirlenir.
12-Hazırlanan testler kontrol edilerek uygulanır.

İŞ ALIŞKANLIKLARININ ÖLÇÜLMESİ

1- Alet ve avadanlıkların en uygun şekilde ve yerinde kullanılması,
2- Güvenlik kural ve tedbirlere uygun davranmaları,
3- Teknolojik kurallara bağlılığı,
4- Araç ve gereçleri tertipli düzenli kullanması,
5- Uygun araç ve gereç seçmesi,
6- Çalışma esnasında kritik davranışları alışkanlık haline getirmesi vb. davranışlar ölçülür.

YAPILMAKTA OLAN VE BİTEN İŞLERİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tezgah ve araç gereçlerde bir işin ortaya çıkarabilmesi için aşağıda belirtilen esaslara göre üretimi planlamak ve yapmak gerekir. Bu ölçülere göre yapılan işler aynı kıstasa göre değerlendirilir. Bunlar ise,
a) Verilen imalat resmine göre,
b) Verilen model veya numuneye göre
e) Yapılan işin montajının değerlendirmesine göre,
d) Yapılan üretimin milletler arası ve Türk Standartlarına göre değerlendirilmesidir.

Benzer İçerik

Yeni yorum ekle