8.Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Tüm Konular Çalışma Kağıdı

-A A +A

Doküman Kategori: 

Soru Sayısı: 

25 Adet Soru Var

Açıklama: 

8. SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI
www.fenbilimi.net
1. Aşağıda iyon haldeki elementlerin elektron dağılımı
verilmiştir. Buna göre hangi elementler aynı periyotta
yer alır?
A. K ve M
B. K ve L
C. M ve N
D. L ve M
2. Kimyasal olaylarla ilgili;
I. Toplam kütle korunur.
II. Atom türü değişir.
III. Tepkime denkleminde girenler denklemin sağına
yazılır.
Öncüllerinden hangisi yada hangileri yanlıştır?
A. I ve III
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
3.
Irmak asitler ve bazların özelliklerini bir tabloda toplamak
istiyor. Ancak yaptığı tabloda bir yanlışlık buluyor. Irmak
hangi maddelerin yerlerini değiştirirse tablosu doğru olur?
A. 1 ve a
B. 2 ve b
C. 3 ve c
D. 4 ve e
4.
Yukarıdaki periyodik tabloda taralı element grubu için
aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A. Bu element grubu ısı ve elektriği iyi iletir.
B. Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir.
C. Esnektirler, tel ve levha haline getirilebilirler.
D. Elektron almaya yatkındırlar.
5. Yanda elektron dağılımı
verilen X elementi ile ilgili
aşağıda verilen
bilgilerden hangisi veya
hangileri doğrudur?
I. Isı ve elektiriği
iletemez.
II. Alkali metaller grubunda yer alır.
III. Oda sıcaklığında gaz halde olabilir.
IV. Parlaktır.
A. I ve III
B. I ve IV
C. II ve III
D. I, III ve IV
6. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tepkimeye örnektir?
A. Şekerin suda çözünmesi
B. Etten kıyma yapılması
C. Mumun erimesi
D. Elmanın çürümesi
7. Nihal öğretmen Fen Bilimleri dersinde kimyasal
tepkimeler konusunu anlatırken sınıfa “Yanma
tepkimesinin gerçekleşmesi için hangi şartlar gereklidir?”
sorusunu yöneltiyor. Öğrencilerin bu soruya verdiği
cevaplardan hangisi doğrudur?
A. Didem ve Erman
B. Didem ve Metin
C. Erman ve Metin
D. Didem, Erman ve Metin
8. I. 4Fe + 3O2
 2Fe2O3
II. C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O
III. Mg + H2SO4  MgSO4 + H2
IV. CO + ½ O2  CO2
Yukarıda verilen tepkime örneklerin hangileri yanma
tepkimesine örnektir?
A. I ve II
B. II ve III
C. I, II ve III
D. I, II ve IV
ASİTLER BAZLAR
1 Tadları ekşidir a Tadları acıdır.
2 Mavi turnusol kağıdının
rengini kırmızıya
çevirirler.
b Kırmızı turnusol
kağıdının rengini maviye
çevirirler.
3 Sulu çözeltileri OHiyonu
verirler
c Sulu çözeltilerine H+
iyonu verirler.
4 Ele kayganlık hissi
vermezler.
e Ele kayganlık hissi
verirler.
DİDEM: Yanma olayının gerçekleşmesi
için ortamda oksijen gazı bulunmalıdır.
ERMAN: Yanma olayı ortamda yakıt
olmadan gerçekleşmez.
METİN: Karbondioksit gazı yanma
tepkimesi için gereklidir.
www.fenbilimi.net
8. SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI
www.fenbilimi.net
9.
Yukarıda elektron dağılımı verilen elementlerle ilgili
aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. Z elementi metaldir.
II. X elementi alkali metaller grubunda yer alır.
III. X ve Z aynı grupta yer alır.
IV. Y elementi ısı ve elektriği iletir.
A. I ve II
B. II ve III
C. I ve IV
D. III ve IV
10. Aşağıdaki element çiftlerinden hangilerinin elektron
sayıları birbirine eşittir?
A. 3Li+1 , 9FB.
17Cl- , 19K+
C. 1H- , 7N+3
D. 8O-2 , 19K+
11. Periyodik tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gittikçe atom
numarası artar.
B. Periyodik tabloda yukardan aşağıya doğru gittikçe
proton sayısı artar.
C. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gittikçe ametal
özellik artar.
D. Periyodik tabloda aynı periyottaki elementlerin
kimyasal özellikleri benzerdir.
12. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi arasında oluşan bağ tür
olarak diğerlerinden farklıdır?
A. H2O
B. AlCl3
C. CaF2
D. NaI
13. “Elementleri atom ağırlıklarının artışına göre ve benzer
kimyasal özelliklerine göre yatay ve dikey gruplar
halinde sıralamıştır.”
Yukarıda periyodik tablo ile ilgili çalışma yapan
bilimadamlarından birinin görüşüne yer
verilmiştir. Bu bilim adamı aşağıda verilenlerden
hangisidir?
A. Dimitri Mendeleyev
B. Lothar Meyer
C. Henry Moseley
D. Johann Dobereiner
14. I. K ve L elementleri arasında iyonik bileşik,
II. K ve M elementleri arasında kovalent bileşik,
III. L ve N elementleri arasında iyonik bileşik
oluşmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere göre K, L, M ve N elementlerinin
periyodik tablodaki sınıflandırması aşağıdakilerden
hangisidir?
K L M N
A Metal Ametal Metal Ametal
B Ametal Ametal Metal Ametal
C Ametal Metal Ametal Ametal
D Ametal Metal Metal Ametal
15. Aşağıdaki elementlerden hangisi kimyasal bağ
oluşturmaz?
A. 18Ar
B. 1H
C. 8O
D. 17Cl
16. Aşağıdakilerden hangisi asit-baz tepkimesidir?
A. HCl + NaOH NaCl + H2O
B. Na + HCl  NaCl + H2
C. CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
D. SO2 + 1/2O2  SO3
17. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı turnusol kağıdının
rengini maviye dönüştürür?
A. B.
C. D.
18. Asit yağmurların zararlarıyla ilgili;
I. Tarihi eserleri aşındırarak zarar verir.
II. Göl ve nehir sularının asitliğini arttırarak
buralarda yaşayan canılılara zarar verir.
III. Toprağın mineral oranın düşmesine neden olur.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A. I ve II
B. II ve III
C. I ve III
D. I, II ve III
www.fenbilimi.net
8. SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI
www.fenbilimi.net
19. Aşağıda pH değerleri verilen K, L ve M maddeleriyle ilgili
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. X maddesi mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya
çevirir.
B. Z maddenin asidik değeri Y madddesine göre daha
büyüktür.
C. X maddesi baz, Y ve Z maddesi asittir.
D. Z maddesi ele kayganlık hissi verir.
20. I. 2He
II. 18Ar
III. 1H
IV. 4Be
Yukarıda verilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A. I ve IV. element periyodik tabloda aynı grupta yer
alır.
B. III. element ametaldir.
C. I. ve II. elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
D. II ve IV.elementler periyodik tabloda aynı periyotta
yer alır.
21.
a. NH3
b. HCl
c. KOH
Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili aşağıda verilen
öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. a ve b maddeleri asit, C maddesi bazdır.
II. b maddesi mavi turnusol kağıdının rengini
kırmızı çevirir.
III. C maddesi ele kayganlık hissi verir.
A. II ve III
B. I ve III
C. I ve II
D. I , II ve III
22.
Yukarıda verilen bu kimyasal tepkime ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Tepkime sırasında atom türü korunmuştur.
B.
Bileşiğinin kimyasal yapısı değişmiştir.
C. Tepkime sırasında toplam kütle artmıştır.
D. Bir molekülden iki adet element atomu oluşmuştur.
23.
Yukarıdaki periyodik tabloda verilen elementlerle ilgili olarak
aşağıda verilen öncüllerden hangileri doğrudur?
I. H ve Li elementleri arasında iyonik bağlı bileşik
oluşur.
II. O ve He elementleri arasında iyonik bağlı bileşik
oluşur.
III. O ve Li elementleri arasında kovalent bağlı
bileşik oluşur.
IV. H ve O elementleri arasında kovalent bağlı
bileşik oluşur.
A. I ve IV
B. III ve IV
C. II ve III
D. I ve II
24. Periyodik tablonun günümüzde kullanılan halini
tasarlayan (elementleri atom numarasına göre
sıralayan) bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Newlands
B. Meyer
C. Mendeleyev
D. Moseley
25.
Yukarıda pH değerleri verilen çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A. X ve Y çözeltilerinden eşit miktarda çözelti alınıp
karıştırılırsa oluşan yeni çözelti nötr özellik gösterir.
B. Z ve X kaplarından eşit miktarda çözelti alınıp
karıştırılırsa oluşan yeni çözelti bazik özellik
gösterir.
C. Y ve Z kaplarından eşit miktarda çözelti alınıp
karıştırılırsa oluşan yeni çözelti mavi turnusol
kağının rengini kırmızıya çevirir.
D. X ve T kaplarından eşit miktarda çözelti alınıp
karıştırılırsa oluşan yeni çözeltinin tadı acı olur.
www.fenbilimi.net

Etiketler: 

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Başlık Kategori
2018-2019 8.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 7.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 6.Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2... Yazılı Soruları
2018-2019 5.Sınıflar Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazıl... Yazılı Soruları
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 3 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 2 Deneme Sınavı / LGS Deneme
Ultrafen Akademi - 8.Sınıf LGS Deneme Sınavı 1 Deneme Sınavı / LGS Deneme
2018-2019 5.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Ceva... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
2016-2017 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.