Tayin Olduğunuz Yerde Banka Promosyonu Almak İçin Dilekçe ve Karar Örnekleri

Forumlar: 

Birçok yeni göreve başlayan veya başka yere tayini çıkan arkadaşımız göreve başladıkları okullarda daha önce yapılmış olan maaş anlaşması banka promosyonundan faydalan(a)mamaktadır. 2009 yılından beri bazı öğretmen arkadaşlarımız bu hukuksuzluğa çözüm aramış ve nitekim çözüme ulaşmışlardır. Mahkemelerin ve tüketici hakem heyetlerinin verdiği bu kararları emsal göstererek sizde maaş aldığınız bankalarınızdan hak ettiğiniz promosyonlarınızı alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili aşağıda örnekler ve dilekçe yer almaktadır.

Uşak Valiliği ile banka arasında, promosyon için anlaşma imzalandığı, promosyon anlaşmasından sonra o ile atanan personelin bankadan promosyon verilmesini istediği, personelin Bankadan olumsuz yanıt alması üzerine Tüketici Sorunları Uşak Hakem Heyetine başvurduğu, Hakem heyetinin personel lehine karar verdiği, Bankanın da Hakem Heyetinin aldığı kararın iptali için Uşak 1. Hukuk Mahkemesinde dava açtığı, Davayı kaybeden bankanın Yargıtay’da davayı temyiz ettiği, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin ise Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin kararını onaylanması ile promosyonun personele ödendiği haberi daha birçok sitede haberleştirilmişti.

Konuyla ilgili mevzuatın bir kez daha okuyucuların bilgisine sunulmasını gerekli bulmaktayız.Zira benzer durumda olan kıymetli okurlarımızın faydalanacakları kanaatini taşımaktayız.

Dilekçe örneği:
GÖREVİ :
ÜNVANI :
ADI VE SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ……….. …/…/....
SİCİL NO : …
EMEKLİ SİCİL NO : …
T.C.KİMLİK NO : ……..
ÖZÜ : Promosyon ödemesinden payıma düşen kısmın ödenmesi talebi

….. BANKASI …………. ŞUBESİNE

İlgi; a) 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği.
b) 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi.
c) 05.08.2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi.
d) 10.08.2010 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi.

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği’nin “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 164 üncü maddesiyle aylıkların bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.” hükümleri ve Aylıkların Bankalar Vasıtasıyla Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar belirlenmiş ve İlgi (b) deki başbakanlık genelgesi ile kurumların bankalarla yapacağı Banka Promosyonu maaş anlaşmaları uyarınca personele promosyon ödenebileceği belirlenmiştir. İlgi (b) deki başbakanlık genelgesinde ilgi (c) ve (d) deki genelgelerle değişiklik yapılmıştır.

Bu mevzuat hükümleri altında Bankanız ile … Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu arasında …/../2011 tarihinde …. yıllığına Banka Promosyonu maaş anlaşması yapılmıştır.

… Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu personeli …. yılı … ayından itibaren maaşlarını bankanızdan almaya başlamış ve bankanız tarafından yapılan bu anlaşma ile anlaşma yapılan kurum personeline …. TL ödenmiştir.

Tarafımda … öğretmeni/memuru/personeli olarak …/…./…. tarihinde …… İli….ilçesi ………. müdürlüğüne/kurumuna atandım. Bankanız ile … Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu arasında …/../2011 tarihinde …. yıllığına Banka Promosyonu maaş anlaşması gereğince …/../2011 tarihinde bankanızda hesap açtırmama ve …. Ayı maaşımı bankanızdan almama rağmen …/../2011 tarihinde ……….personeline ödenen banka promosyonunun payıma düşen miktarı tarafıma ödenmemiştir.

İlgi (c) deki Başbakanlık genelgesinin 5. Maddesinde “ Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca tarafım gibi Banka Promosyonu maaş anlaşmasından sonra göreve başlayan bir personelin tüketici hakem heyetine başvurması neticesinde Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/19/06 kara nolu ve 12/10/2009 Tarihli Kararı ile promosyon ödenmesine karar vermiş bankanın karara itirazına Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla 2010/111 Karar sayılı, 2009/360 Esas sayılı ve 22/04/2010 Tarihli Kararı ile red kararıvermiş bankanın temyiz etmesi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar sayılı, 2010/12597 Esas sayılı ve 11/11/2010 Tarihli Kararı ile Uşak 1. Hukuk mahkemesinin kararını onamıştır

Bu nedenle Bankanız ile … Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu arasında …/../2011 tarihinde …. yıllığına yapılan Banka Promosyonu maaş anlaşmasından …. yılı …. ayı maaşımdan itibaren …/… yıl/ay süre ile bankanızdan maaş alacağımdan dolayı payıma düşen …. TL’nin …………… bankanızdaki ………… nolu hesabıma yatırılması ve aksi halde eşitlik ilkesinin ve Başbakanlığın ilgi genelgesinin ihlal edildiği gerekçesi ile tüketici haklarının korunması amacıyla her türlü yasal yola başvuracağım hususunda gereğini arz ederim.

Adres: …./…./2011                      ………/…………. ………….. Adı Soyadı

Eki:1- Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/19/06 kara nolu ve 12/10/2009 Tarihli Kararı.
2-Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla 2010/111 Karar sayılı, 2009/360 Esas sayılı ve 22/04/2010 Tarihli Kararı.
3-Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar sayılı, 2010/12597 Esas sayılı ve 11/11/2010 Tarihli Kararı.

Tüketici Sorunları İlçe/İl Hakem Kuruluna verilecek dilekçe:

.......... KAYMAKAMLIĞI/VALİLİĞİ
TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE/İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

Şikâyet Eden………..: Tüketicinin adı soyadı, T.C Kimlik nosu, açık adresi ve telefon numarası,
Şikayet Edilen……….: ….. Bankası …………. Şubesi
Şikayet Tarihi……….:
Şikayet Konusu……..: Maaş Promosyonu Ödenmemesi.
Olaylar………………...:

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği’nin “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 164 üncü maddesiyle aylıkların bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.” hükümleri ve Aylıkların Bankalar Vasıtasıyla Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar belirlenmiş ve 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurumların bankalarla yapacağı Banka Promosyonu maaş anlaşmaları uyarınca personele promosyon ödenebileceği belirlenmiştir. 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde 2008/18 ve 2010/17 nolu genelgelerle değişiklik yapılmıştır.

Bu mevzuat hükümleri altında ….. Bankası …………. Şubesi ile … Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu arasında …/../2011 tarihinde …. yıllığına Banka Promosyonu maaş anlaşması yapılmıştır.

… Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu personeli …. yılı … ayından itibaren maaşlarını bankanızdan almaya başlamış ve bankanız tarafından yapılan bu anlaşma ile anlaşma yapılan kurum personeline …. TL ödenmiştir.

Tarafımda … öğretmeni/memuru/personeli olarak …/…./…. tarihinde …… İli….ilçesi ………. müdürlüğüne/kurumuna atandım. Bankanız ile … Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu arasında …/../2011 tarihinde …. yıllığına Banka Promosyonu maaş anlaşması gereğince …/../2011 tarihinde ….. Bankası …………. Şubesinde hesap açtırmama ve …. Ayı maaşımı bu bankadan almama rağmen …/../2011 tarihinde ……….personeline ödenen banka promosyonunun payıma düşen miktarı tarafıma ödenmemiştir.

05.08.2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/18 Sayılı
Başbakanlık Genelgesinin 5. Maddesinde “ Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir.” hükmü bulunmaktadır.
Bu nedenle ….. Bankası …………. Şubesi ile … Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu arasında …/../2011 tarihinde …. yıllığına yapılan Banka Promosyonu maaş anlaşmasından …. yılı …. ayı maaşımdan itibaren …/… yıl/ay süre ile bankanızdan maaş alacağımdan dolayı payıma düşen …. TL’nin …………… ….. Bankası …………. Şubesindeki ………… nolu hesabıma yatırılması gerekmektedir.
Bu konu ile ilgili benzer bir olay uşak ilinde yaşanmış olup Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla 2010/111 Karar sayılı, 2009/360 Esas sayılı ve 22/04/2010 Tarihli Kararı, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar sayılı, 2010/12597 Esas sayılı ve 11/11/2010 Tarihli Kararı ve Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/1 9/06 kara nolu ve 12/10/2009 Tarihli Kararları ekte bulunmaktadır.
Bankası …………. Şubesi ile … Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu arasında …/../2011 tarihinde …. yıllığına yapılan Banka Promosyonu maaş anlaşmasından …. yılı …. ayı maaşımdan itibaren …/… yıl/ay süre ile bankanızdan maaş alacağımdan dolayı payıma düşen …. TL’nin …………… ….. Bankası …………. Şubesindeki ………… nolu hesabıma yatırılması hususunda ….. Bankası …………. Şubesine …/../2011 tarihli dilekçem olumsuz cevap verilmiştir.

Hukuki Sebep……..: Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
Deliller……………....: Delil oluşturan ilgili belgeler.

1-Bankaya yazdığınız başvuru dilekçesi,
2-bankanın cevabı,
3-Promosyon ödemesi almadığınıza dair dekont,
4-Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla 2010/111 Karar sayılı, 2009/360 Esas sayılı ve 22/04/2010 Tarihli Kararı.
5-Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar sayılı, 2010/12597 Esas sayılı ve 11/11/2010 Tarihli Kararı.
6-Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/1 9/06 kara nolu ve 12/10/2009 Tarihli Kararı.
Netice-i Talep……..: Yukarıda açıklanan nedenlerle .. Bankası ile … Valiliği/Müdürlüğü/Kurumu arasında …/../2011 tarihinde …. yıllığına yapılan Banka Promosyonu maaş anlaşmasından …. yılı …. ayı maaşımdan itibaren …/… yıl/ay süre ile ….. Bankası …………. Şubesinden maaş alacağımdan dolayı payıma düşen …. TL’nin …………… ….. Bankası …………. Şubesindeki ………… nolu hesabıma yatırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2011

Şikâyet Eden
…………………..

Ek: 1-Bankaya yazdığınız başvuru dilekçesi,
2-bankanın cevabı,
3-Promosyon ödemesi almadığınıza dair dekont,
4-Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla 2010/111 Karar sayılı,
2009/360 Esas sayılı ve 22/04/2010 Tarihli Kararı.
5-Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar sayılı, 2010/12597 Esas sayılı ve 11/11/2010 Tarihli Kararı.
6-Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/1 9/06 kara nolu ve 12/10/2009 Tarihli Kararı.

EKLER:

Tüketici Hakem Heyetleriyle İlgili Sınırlar
Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011'dan başlayarak 1.031,87 TL,
Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011'dan başlayarak 2.693,78 TL'dir.
Açıklama: 1.031,87 TL değere kadar olan tüketici şikâyetleri için hakem heyetlerine başvurmak mecburidir. Burada verilen kararlar mahkeme kararı niteliği taşımaktadır.

 

Kamugazetesi - 2011

banka emekli maş promosyon için

Yeni yorum ekle